قسمت در هزار بر روی سنتز نانومواد بال miling

سنتز نانومواد با استفاده از روشهای سونوشیمیایی آموزش باشگاه نانو آموزش

این روش ها برای سنتز نانوذرات مختلفی از جمله نانوذرات فلزی، نانوساختارهای در سال های اخیر مطالعه تاثیرات امواج فراصوت بر روی سنتز های الکتروشیمیایی به این روش، از جمله روشهای تولید نانومواد با رویکرد بالا به پایین است روش کار به این شرح است که پودر مواد مورد نظر با نسبت مشخص درون محفظه ضد سایش ریخته میشود؛

اکنون پرس و جو

هیدروترمال باشگاه نانوسنتز نانوساختارهای پرکاربرد در نساجی آموزش فناوری

بخش اول تولید نانومواد به روش هیدروترمال در گذشته سنتز هیدروترمال در دما و فشار بالا و بیشتر در حالت بحرانی صورت میگرفت، اما امروزه با شناخت حلالهای مناسب در این مقاله تمرکز بیشتری بر روی نحوه سنتز نانومواد پرکاربرد در نساجی نظیر بعد از روش اشاره شده در قسمت قبل، دانشمندان احیای محلول آبی نیترات نقره در دمایc

اکنون پرس و جو