هنگامی که تولید 350 هزار تن آسیاب خشک

Daily Spot Quotations Pg 7 8 Planters Cotton Oil Mill Margin Changes ICE

May 4 2 275 175 25 75 275 300 375 375 3 350 225 50 25 175 225 275 7 825 600 500 300 300 275 275 275 41 1 2 525 350 150 0 Mar 23 JUL 17 0 150 200 300 500 600 700 750 SEP 17 0 0 100 250 400 550 600 700 DEC 17 0 0 0 150 350 450 550 600 MAR 18 0

اکنون پرس و جو

روشهاي متداول فرآوري تالک پايگاه ملي داده هاي علوم زمين اطلاعات 17 009 Margin Changes ICE

آسيابهاي چكشي و ميلهاي براي تالك باكاربري در پوشش سقف بكارميرود، آسياب ميلهاي يا نوع دوم 350 Jetfil ظرفيت توليد 130 هزار تن در سال است و تالك ميكرونيزه شده، به صورتهاي خشك مرطوب در آنها در كارخانه در زمان تابستان بر روي هم ذخيره تا جهت فعاليت كارخانه در زمستان، يعني هنگامي كه معدن فعال نيست، مواد اوليه موجود باشدFeb 8 MAY 17 0 100 200 300 500 600 700 750 JUL 17 0 0 100 250 400 550 600 700 SEP 17 0 0 0 150 350 450 550 600 DEC 17 0

اکنون پرس و جو