والتر شومان milinos قطع کننده مرتع ببر

تعيين تعداد نمونه مناسب جهت برآورد توليد علوفه سالانه در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

نتايج نشان داد كه برآورد توليد سالانه كل علوفه مرتع با آماربرداري به روش قطع و توزين در 30 پلات 2 مترمربعي امكان پذير خواهد بود، ليكن برآورد دقيق تر توليد علوفه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی 4 کنده آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند ماده 52 علامت ویژه چکشهای جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده ، جاعل محسوب و

اکنون پرس و جو

ﻣﺸﻫﺪﻩ Scientific Information Databaseروش آدلاید پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮﻱ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻮﺗﻪﺯﺍﺭ ﺍﺳـﺘﻥﻫﻱ ﻳﺰﺩ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺭﻭﺵ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻫﺪ ﻛﻠﻤﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﻫﻥ ﻮﺗﻪﺍﻱ، ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮﻱ ﻣﻀﻋﻒ، ﺭﻭﺵ ﺁﺩﻻﻳﺪ، ﺭﻭﺵ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻦ Pajouhesh ۱۹۷۹ ﻪ ﻛﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ ﺍــﺪﺍﻉ ﻛﻨﻨﺪﮔﻥ ﺭﻭﺵ ﺁﺩﻻﻳﺪ، ﺩﻗﺖ ﻻﻳﻲبا توجه به سطح گسترده مراتع بوتهزار کشور ضرورت دارد تا جهت برآورد مقدار علوفه از زمانی که مشخص شد که روش قطع و توزین روش وقتگیری میباشد، محققین در

اکنون پرس و جو