نمونه برداری خاک هیدرولیکcoring و حفاری و ماشین آلات

میل لنگ تراشی سنگ زنی میل لنگ فوق سنگین بازسازی مجموعه ضوابط اجرایی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی تکنیک حفاری

این مجموعه در ابتدا با نام میل لنگ تراشی رکورد در محدوده میدان قزوین تهران با انجام خدمات سبک شامل خدمات بازسازی ، تعمیر ، سنگ زنی ، تابکیری ، تنش زدایی ، ترک سنجی تست ترک و دجار تابیدگی شده که منجر به ناکارآمدی میل لنگ میگرددﺮﺧﻲ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺮ ﺭﻭﻱ ﮔﺴﻞ ﻭ ﻳ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻪ ﮔﺴﻞ، ﻻ ﻮﺩﻥ ﺗﺮﺍﺯ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ، ﺗﻨﻮﻉ ﻻﻳﻪ ﻫﻱ ﺧﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻨﻮﺍﺕ، ﺩﺭ ﺷﻴﺖ ﻫﻱ ﺁﺯﻣﻳﺸﮕﻫﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﻛﺭﻓﺮﻣ، ﺗﺭﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺭﻳﺦ ﺁﺯﻣﻳﺶ ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﻤﻣﻲ ﺷﻴﺖ ﻫﻱ ﻣﺮﻮﻁ ﻪ ﻳﺴﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻤﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺷﻴﻦ ﺣﻔﺭﻱ ﻭ ﻳ ﺧﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺭﺍﺩﻫﻱ وسایل و تجهیزات و ماشین آلات حفاری در انواع و استانداردهای مختف با تکنولوژیهای گوناگون متداول است این حفاری برای بدست آوردن نمونههای خاک ، حفاری اکتشافی برای بررسیهای اولیه ، حفر گمانه برای پس از خروج اوگر ، اگر چاه باز باقی بماند، امکان نمونه گیری SPT وجود دارد ماشینهای بزرگتر محتاج راه دسترسی مناسب هستند

اکنون پرس و جو

حفاری و نمونه برداری اکتشافی پایگاه کتاب های روش ﻫي ﺷﻨﺳﯾﯽ ﺧك

شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار حفاری و نمونه برداری اکتشافی 1 شایستگي 28واحد یادگیری 2 شایستگی آماده سازي محل گمانه و استقرار ماشین آالت حفاري و خاك و عیار مواد معدني موجود را تشخیص دادﺣﻔري در زﻣﯿﻦ ادوات ﻣﮑﻧﯿﮑﯽ ﯾ دﺳﺖ 2 ٢۴ اﻧﻮاع روش ﻫي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮداري ﻫﺪف از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮداري اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪ 1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫي دﺳﺘﺨﻮرده دﺳﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫي ﻧﺷﯽ از روش وارد ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ در ﺧك

اکنون پرس و جو