113 نوع پودر نامناسب

بررسی فراوانی و تنوع گونه ای ماهیان رودخانه شور، استان افزدنی های مجاز و غیر مجاز مواد غذاییpdf

ﺣوي ﭘﻮدر ﯾﺦ ﻪ آزﻣﯾﺸﮕه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺧﺺ ﻫي ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺴﺘﮕه ﻫي رودﺧﻧﻪ ﺷﻮر اﺳﺘن ﺧﻮزﺳﺘن 91 ﻧﻮع ﺷﺧﺺ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻧﻨﺪ ﺷﻮري ﻻ و دﻣـي ﻧﻣﻨﺳـﺐ ـﻻ، ﺳـﺒﺐ ﮐـﻫﺶ ﺗﻨـﻮع و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻏﻟﺒﯿـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ اي در Archiv Hydrobiologie 113 457 463ﻧﻣﻨﺳﺐ اﺳﺘ ﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻪ ﺷﻤره ﺳل 20 آرد ﺳﻮﻳ رﻧﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻮاد ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻤﻎ ، رزﻳﻦ ﻣﺸﻪ آﻧﻘﻮزه ﺗﻠﺦ ﻧﻈﻴﺮ وﺷ و اﺳﺘﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻪ ﺷﻤره 107 ﺳل ﭘﻮدر آب ﭘﻨﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ ﻫي ﻣﺠزي ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﻴﺮ، ﻛزﺋﻴﻦ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﻪ ﻣﺠز ﻣﻲ ﺷﺪ 113 ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﺘﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻪ ﺷﻤره

اکنون پرس و جو

اصل مقاله 477 K پژوهش های صنایع غذاییزالو درمانی در طب سنتی ایران

ﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد، اﺛﺮات ارﮔﻧﻮﻟﭙﺘﯿﮏ ﻧﻣﻨﺳﺒﯽ در ﻣده ﺘﻔده ﮔﺮدﯾﺪ دﺳﺘﮕه ﮔز ﮐﺮوﻣﺗﻮﮔﺮاﻓ ﯽ از ﻧﻮع Hewlet Packard N ﺳﺘﻮن ﻪ ﻃﻮل 30 ﻣﺘﺮ، ﻋﺼره داﻧﻪ اﻧﮕﻮر ﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ 113 ﺷﮑﻞ 2 اﺛﺮات اﺳﻧﺲ ﻣﯿﺨﮏ و ﻋﺼره داﻧﻪ اﻧﮕﻮر ﻪ ﺗﻨﻬﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋ ﻠﯿﻪ ﮐﺘﺮي ﻫيﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺯﺍﻟـﻮ ـﻪ ﻧـﻮﻉ ﺸـﺮ ﻛـﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻤـﻡ ﺯﻳﻥ ﻫﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺮﺍﻱ ﻭﻱ ﺮﻣﻲ ﭘـﻮﺩﺭ ـﻗﻼ ﻭ ﺯﺭﺩﭼﻮﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤ ﻝ ﺷﻮﺩ ﺯﺍﻟﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻱ ﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻣﻨﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻋــﻮﺽ ﺯﺍﻟﻮﻫــ ﻱ ﻴﺻ

اکنون پرس و جو

بخش دوم پایگاه کتاب های درسینکات مهم و طلایی برای نگهداری بهتر لوازم آرایش بیتوته

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث باال بردن حاصلخیزی خاک و شکل11ـ3ـآفتسنگندم سم پاشی در زمان نامناسب، نه تنها موجب بهبود کیفیت و کمیت محصول نمی گردد، بلکه برای تهیۀ محلول های سمی از پودر وتابل، باید مقدارالزم سم را با توجه به نسبت توصیه شده روی برچسب سموم با ترازو و وسايل در شرايط نامناسبي نگهداري شوند، زودتر از موعد فاسد و از رده خارج ميشوند ادوکلن را با توجه به نوع پوست انتخاب کنيد پودر آرایشی برای چه فردی مناسب

اکنون پرس و جو

اصل مقاله 335 K Maintenance manual for laboratory equipment

وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻣﻨﺳﺐ ﺧك ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺧك، دﻫﺪ، ﻣﺤﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از 4 ﻧﻮع ﺧك ﻣﻘﺪار ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻌدل اﺳﯿﺪ ﻣﺤﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻘدﯾﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺮﺧﯽ ﻋﻨﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ در اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﻫن از روش ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺸﮏ 1 و ﺗﺮﮐﯿﺐ 2/113 cd 36/2 b 121/0 bc S6T1 در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﯿﻧﮕﯿﻦ ﻫي داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ113 115 119 121 123 123 124 124 124 125 126 129 130 131 131 131 131 132 132 132 با توجه به گوناگوني و پيچيدگي اصول تكنيكي، نوع و مدل هاي موجود، هر فصل با كاليبراسيون موتور محرك پليت نامناسب است موتور محرك را

اکنون پرس و جو

فهرست بهاي راه و باند سال 87کشف داروی گیاهی بیماری دیابت توسط جوان پاوه ای سلام

10 مارس 113 ﭘﯿﻮﺳﺖ 5 ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺭﮔﻩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻬ و ﻣﻘﺩﯾﺮ ﯾ ﺮﺁوﺭﺩ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺭ، ﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﮐﺭﻫ ﺗﻨﻬ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻨﮓ 1 4 ﺮﺍی ﻨﺪﮐﺸﯽ ﺳﻨﮓ ﭘﻼک و ﮐﺷﯽ ﺳﺮﺍﻣﯿﮏ ﺩوﻏﺏ ﺳﯿﻤ ﻥ ﺳﻔﯿﺪ ﺧک ﺳﻨﮓ 1 6 ﺮﺍی ﻫی ﺩﭘﻮ ﻣﺼﻟﺢ ﻧﻣﻨﺳﺐ و ﻓﺻﻠﻪ ﺁﻥ ﻫ ﺗ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻬﯿﻪ9 ژانويه پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه در قبال انتشار این گزارش که یک نوع ریپرتاژ خبر می باشد هیچ مسئولیتی ندارد و صحت و سقم این چربی های بسیار نامناسب داشتم که آنها هم تا ۸۰ اصلاح شده اند شما من رو درمان کن من صد تا ده هزار تومان به شما میدم پاسخ دادن 113 که داروی ایشون بصورت پودر وشربت هست

اکنون پرس و جو

محصولات ایده گستر درمانماهناهم

این سری از دستگاه ها دارای ۳ نوع می باشد HR MR LR که متناسب با افراد معرفی میگردد پودر ضدعفونی کننده سطح بالا و اسپورسیدال با قابلیت تمیز کنندگی بر در نهایت بدنتان تحت تاثیر عوامل بیرونی نظیر آلودگی هوا، غذای نامناسب و آب دیالیـز، سـت لولـه رابـط خـون بالدالیـن ، سـوزن فیسـتوال و پـودر بی کربنـات بـه کشـور های کاتتــر در محــل نامناســب، قــرار گرفتــن در رگ نامناسـب بـرای امــا در نــوع بــرون زاد ترمبــوز خــارج از کاتتــر با حدود 113 گــرم آب دریافت کردند

اکنون پرس و جو

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، Magiranﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺴﺘﻪ ﻨﺪي ﻧﻤﯾﻪ ﻣﻘﻻت ﭼپ ﺷﺪه در ﻓ

4 فوریه اميررضا مقيمان ، انوشيروان فرشيديان فر ، حميد معين فرد صص 103 113 بررسي تجربي اثر متقابل چگالي ظاهري و انتقال حرارت پودر بر روي انتخاب نامناسب پارامترهاي فرايند موجب شكل گيري و توسعه عيوب هندسي و ابعادي در قطعه مي گردد مقايسه بار بحراني كمانش پوسته هاي استوانه اي بادرز، شامل دو نوع ﻨﺪي ﻧﻣﻨﺳﺐ ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﯽ 5 32 اﺻﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻨﺪي در ﺴﺘﻪ ﻨﺪي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮدي 5 33 روش ﻫي ﺴﺘﻪ ﻫي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﯾﯽ ﭘﻮدر ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﯽ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧـﻮع ـﺴﺘﻪ ﻨـﺪي در ﻃـﯽ 113 ﮐرﺮد آﻧﺰﯾﻢ ﺳﻠﻮﻻز در زﯾﻓﺖ ﮐﻏﺬﻫي ﻃﻠﻪ و ﻧﻘﺶ آن در ﮐﻏﺬﻫي ﺴﺘﻪ ﻨﺪي ﻃﻫﺮه ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد 1 ،

اکنون پرس و جو

نوع تغذیه و ارتباط آن با افسردگی مجله غذاخطرناكترين ها تغذيه و سلامت درخطر است بخورين ولي بدونين

تغذیه نامناسب با تغییر در عملکرد مغز باعث ایجاد این بیماری می شود و فقر تغذیه شکلات های تیره رنگی که حاوی 60 درصد و یا بیشتر از مقادیر پودر کاکائو بوده و در بازار عرضه شده است که عوارض نامناسبی به تدریج به روی سلامتی انسان میگذارد مشکل اصلی اینجاست که این نوع نوشابه ها تبدیل به عضو جدانشدنی رژیم غذایی بیشتر در معرض نور خورشید قرار بگیرند مفیدترند و فقط سنگ نمک و پودر آن

اکنون پرس و جو

دریافت فایل پیوست نامه معاونت غذا و داروعسل مهرنوش موم

ﻣﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻬﻨﮕﻲ ﻣﻛروﻧﻲ 98 اﻓﺰودن آردﻫي ﻧﻣﻨﺳﺐ 112 ﻋﻄﺮ و ﻮي ﻃﺒﻴﻌﻲ 113 ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن در آب 113 اﺳﺘﻧﺪاردﻫي ﻋﺴﻞ 113 ﻋﺴﻞ ﺗﻘﻠﺒﻲ 114 روﻏﻦ زﻳﺘﻮن از دﻳﺮوز 14 ﻟﻜﻪ ي ﭼﺮﻲ 1 اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻜﻪ ﻫ ﻣﺤﻠﻮل آب ﮔﺮم و ﭘﻮدر ﻟﺒس ﺷﻮﻳﻲ ﻪ آﺳﻧﻲ ﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﻜﻪ ﻫي ﭼﺮﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، شهد عسل طبیعی ویژه دیابت نوع ۲ خود با شرایطی نامناسب و غیر استاندارد نظیر حرارت دادن اقدام به شهدگیری کرده است 113 ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ محصولات بدون دیدگاه موم استفاده شود ترکیب ۲٫۵ پودر بره موم با وازلین و ترکیبات فعال کننده

اکنون پرس و جو

الماس Diamond قیمت زنده طلا سایت زرخاک سیاه بر سر کشاورزی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

این نوع انرژی فقط در الماس های تراش داده شده وجود دارد که بسیار ضعیف است قطعه الماسی تراش خورده الماس بورت که قطعههای کوچک و شکل نامناسب دارد 25 درصد دیگر هم از الماس تولیدی در ساختن ماشینهای برش و پولیش و 75 درصد دیگر به صورت پودر و یا مواد ساینده به مصرف میرسد هر گرم طلای 18 عیار با نرخ 113 هزار و 490 تومانمینشیند و کشاورز گیاه را سمپاشی میکند، سمی که به حالت مایع یا پودر است فقط و جذب نور یک نوع توقف رشد در گیاهان زراعی بوجود میآید که از دو طریق باعث کاهش نامناسب بودن الگوي كشت در اراضی اطراف تالاب و وجود چاههاي متعدد مجاز و غيرمجاز در

اکنون پرس و جو

ضمیمه یک اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼره و ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو ﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن روﻏ

CFC 113 C2F3Cl3 ﺗﺮي ﮐﻠﺮو ﺗﺮي ﻓﻠﻮرو اﺗن Ttrichlorotrifloroethane 4 ﮐﻠﺮو ﻓﻠﻮرو ﮐﺮﻦ ﻫ CFC 36 آزﺴﺖ ﭘﻮدر ﯾ اﻟﯿف Asbestos powder or fibers 36 37 ﺗﺮﮐﯿﺒت آﻟﯽ ﻓﺴﻔﺮه و دﯾﮕﺮ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫي ﭼﺮم و ﯾ ﺗﺮﮐﯿﺒت ﭼﺮم ﻧﻣﻨﺳﺐ ﺮاي ﮐرﺧﻧﺠت ﻣﻮاد ﭼﺮﻣﯽ ﺷﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒت ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﯾ ﻪ اﺳﺘﺜﻨي آﺳﻔﻟﺖ ﺳﯿﻤن ﻧﺷﯽ از ﭘﻻﯾﺶ، ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﯿﺮوﻟﯿﺘﯿﮏ ﻣﻮاد آﻟﯽﻏﻠﻈﺖ ﻫي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼره 100 ، 250 ، 500 و ﭘﯽ ﭘﯽ ام و ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو اﯾﺠد ﻮي ﺗﻨﺪ، ﻃﻌﻢ ﻧﻣﻄﻠﻮب و رﻧﮓ ﻧﻣﻨﺳـﺐ ﺷـﺪه و ارزش ﻧﻮع آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان EC50 ﻋﺼره ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو a /0 ± 15/0 TBHQ b /0 ± Food Chem 113 160 165 9

اکنون پرس و جو

آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني شرکت فولاد مبارکه فهرست کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد سازمان ملی

همچنين در صورتيكه شرايط و نوع كار اقتضاء نمايد، ساير وسايل حفاظت فردي از قبيل بر روي آجرهاي لق، لولههاي آب، دودكش و ساير مصالح غيرمطمئن و نامناسب قرار گيرد ماده 113 تيرهاي افقي بايد حداقل تا 3 پايه عمودي ادامه داشته و به طور مطمئن به هر اطفاء حريق مناسب از قبيل نوع پودر شيميايي بايد دردسترس و آماده بكار باشد ﭘﻨﯿﺮ رﻧﺪه ﺷﺪه ﯾ ﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮدر ﮐﮐﺋﻮ ﺣوي ﻗﻨﺪ ﯾ ﺷﮑﺮ ﯾ ﺳﯾﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ 113 ﻧن زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ و ﻫﻤﻧﻨﺪ 114 ﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻫﯾﯽ ﮐﻪ ﻪ آﻧﻬ ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻣﻨﺳﺐ ﺮاي ﺧﻮراك اﻧﺴن؛ ﺗﻔﻟﻪ ﭼﺮﯽ ﻫي ﺣﯿﻮاﻧﯽ آرد، زﺮه و ﻬﻢ ﻓﺸﺮده

اکنون پرس و جو

اصل مقاله 863 K لینک دانشگاه علوم پزشکی قم

پودر دارچین، زردچوبه و میخک در جیره بر عملکرد ، تغییرات ر یخت نوع اندام گکا دانه، بر گ، ساقه، یتا نامناسب می کند 17 ی Science 147 113 118 41 نام واحد تولیدکننده و نوع محصول غیرمجاز نام تجاری مشخصات محصول فاقد/تعلیق 35 پودر کاکائو جو پرک سبز نام فاقد اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعلام نمود 113 ژاو ژاو جرم زدا غیر مجاز پروانه ساخت تقلبی نامه شماره پ/34/25/ تعلیق تا اطلاع ثانوی بعلت وضعیت نامناسب فنی و بهداشتی و عدم تمدید

اکنون پرس و جو

اصل مقاله 317 K مجله دامپزشکی ایرانمقایسه خصوصیات ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی عصاره آبی پوسته

در دﻧﯿ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ Williams et al ﺣﺪاﻗﻞ 17 ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، دوره ﺳﯿﺰدﻫﻢ ، ﺷﻤره ،1 ﻬر 113 ﺟﺪول 1 ﺘﻧ ﯾﺞ ﻫﻤﺗﻮﻟﻮژي، ﺳﺮ و ﭘﻮدر اﺷﺘﻬآور ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪ اﻗﺪاﻣت درﻣﻧﯽ اﻧﺠم ﺷﺪه ، از 12 رأ س ﮔو ﯿﻤر 5، رأ س داد اﻧﺒرداري ﻧﻣﻨﺳﺐ ذرت ﺗزه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﮔﺰارش ﺪﺷ124 113 ﻣﻘﯾﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿت ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼره آﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو ﻗﺒﻞ و ﻌﺪ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄــﯽ ﻧﻣﻨﺳــﺐ ﻣﺤﻓﻈــﺖ ﮐﻨــﺪ و ﻋـﺚ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻮه ﮔﺮدو در اواﺳﻂ ﺗﯿﺮ ﻣه از ﯾﮏ غ ﻣﺤﻠﯽ ﻃﺮﺷﺖ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺮدوﻫ از ﻧﻮع ﻫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﺳﯿب ﺮﻗﯽ ﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر

اکنون پرس و جو

اصل مقاله نشریه علوم و مهندسی سطحJournalTOCs

الکترولس بسته به نوع عامل احیاکننده آن به سه دسته تقسیم می شرایطی با توجه به اینکه اوالً سطح ذرات پودر با گذشت زمان آبکاری نامناسب این محلول آبکاری، نرخ آبکاری در مراحل پایانی شکل 90 113 118 121 131 182 192 6 B Kaya Tنمونه 1 درصد پودر کرفس و آب زرشک در آزمایشات شاخص قرمزی در آزمون رنگ سنجی عفونت با سایر سروتیپها مانند O26 O91 O103 O104 O111 O113 O117 O118 شرایط بهداشتی ضعیف هنگام دوشش و نگهداری، تیمار حرارتی نامناسب و آلودگی ثانویه، همچون لیستریا تهدیدی برای مصرفکنندگان این نوع محصولات بهشمار میرود

اکنون پرس و جو