در خط سیر محور جسم گردنده تغییر پیداشدن استخراج نمودار

اموزش اکسل نمودار مکان زمان دانشنامه رشد

ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ، در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ھی اﯾﺠد ﺷﺪه ﺮاﺳس اطﻼﻋت ﻣﻮﺟﻮد ﺮ روی ھی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺪ ﻠﮑﻪ ﻣﺤﻮر X ﯾﺪ در واﻗﻊ ﻧﺸن دھﻨﺪة ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع دادة ﻣﻨﻔﺮد ﺷﺪاگر دستگاه محورهای مختصات t و x تغییرات x را بر حسب t رسم کنیم نموداری بدست میکند بر نمودار مماس میشود، شیب خط مماس در این سرعت لحظهای جسم نامیده میشود

اکنون پرس و جو