زباله های بیمارستانی سوزن پاره پاره کننده

روش های جمع آوری زباله ها qumsدستورالعمل الزامات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

كلیه پسماندهای عفوني و زيان آور ناشي از بیمارستان ها، مراكز بهداشتي درماني، سر سوزن، کاتتر، شیشه های شکسته ،سوزن و را جمع آوری ،برچسب گذاری نام بخش،نوع پسماند،تاریخ ،شیفت و نام جمع آوری کننده و در اتاق کثیف در سطل مربوطه قرار دهند در صورت پاره شدن کیسه های زباله و یا نشت شیرابه از آنها باید آنها را در کیسه آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی خود را با استانداردها و الزامات مربوطه باید منطبق سازند اصول زیر در مورد حفظ ایمنی کارکنان، مراجعه کنندگان و ثبت، گزارش و پیگیری حوادث مخاطره آمیز نظیرفرورفتن سوزن، ریختن و پاشیدن مواد دفع پسماند های آزمایشگاهی مکانیکی سبب پاره شدن کیسه ها و ترشح و پاشیدن موادآلوده می گردد

اکنون پرس و جو

انواع زباله های بیمارستانی و روشهای مختلف دفع ادامه مطلب بیمارستان امام رضا ایوان

ﻴﻤرﺳﺘﻧﻬ و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻟﻪ ﻫي ﻴﻤرﺳﺘﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ روي زﻟﻪ ﻫي ﻴﻤرﺳﺘﻧﻲ ﺗﻛﻴﺪ ﻴﺸﺘﺮي ﻫﻳﻲ ﻛﻪ ﺣوي ﺳﺮ ﺳﻮزن آﻟﻮده و دﻳﮕﺮ اﺟﺴم ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻮده و ﻛرﮔﺮ ﺧﺪﻣﺗﻲ از وﺟﻮد آن اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻏﻠﻴﻦ ،ﻴﻤران ،ﻫﻤﺮاﻫن ،ﻣﻼﻗت ﻛﻨﻨﺪﮔن ،ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻮاد ،ﻛﻨﺘﺮل ﻬﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ هدف تفکیک صحیح زباله هاي عفونی ،غیر عفونی ،تیز وبرنده خط مشی فاقد لبه هاي تیز و برنده باشد، به گونه اي که کیسه ها یا ظروف را پاره نکند 3 شستوشوي آن آسان باشد 4 خط مشی لزوم آشنایی با شرایط خودرو حمل کننده پسماند روش اجرایی خط

اکنون پرس و جو

ﺿﻮﺍﻂ ﻭ ﺭﻭﺷﻬی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫی ﺿـــﻮاﻂ و روش ﻫـــي ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳـــﻲ ﭘﺴـــﻤﻧﺪﻫي

ﺕ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻭ ﺯﻳﻥ ﺁﻭﺭ ﻧﺷﯽ ﺍﺯ ﻴﻤﺭﺳﺘﻧﻬ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﻧﯽ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫی ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﭘﺴﻤﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺮﺍﺳﺱ ﻣﻌﻴﺭﻫ ﻭ ﺿﻮﺍﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﺍﺗﺨﺫ ﻧﻤﻳﻨﺪ ﺗ ﺳﻼﻣﺖ، ﭘک ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫی ﺯﻳﺴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ چ ﺍﻧﺒﺭﺩﺍﺭی ﺍﻳﻦ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫ ﻧﺒﻳﺪ ﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﻳ ﮐﻴﺴﻪ ﻫ ﭘﺭﻩ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺕ ﺁﻧﻬ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫی ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﺍﺭﻭﻫ ﻣﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﮓ، ﺳﻮﺯﻥ، ﻭﻳﻝ، gaugu9 مارس آور ﻧﺷــﻲ از ﻴﻤرﺳﺘن ﻫـ، ﻣﺮاﻛـﺰ ﻬﺪاﺷـﺘﻲ، درﻣـﻧﻲ، آزﻣﻳﺸـﮕه ﻫـي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻃﺒـﻲ و ﺳـﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛﻨﻨــﺪﮔن ﭘﺴــﻤﻧﺪ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﭘﺴــﻤﻧﺪﻫي ﺗﻮﻟﻴــﺪي ﺧــﻮد را ﺷﻨﺳـﻳﻲ و

اکنون پرس و جو

فایل آموزشیIdentification and measurement of hospital waste

به كلیه پسماندهای عفوني و زيان آور ناشي از بیمارستان ها، مراكز بهداشتي درماني، آزمايشگاههای زباله عادی یا شبه خانگی کاغذ ، دستمال، پسماند غذاها، قوطی های میوه، پلاستیک و مواد نوک تیز و برنده سر سوزن، کاتتر، شیشه های شکسته ،سوزن و در صورت پاره شدن کیسه های زباله و یا نشت شیرابه از آنها باید آنها را در کیسه زباله ﻧﮕﻬﺪاري و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﻧﺪ در ﯿﻤرﺳﺘن، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﻪ دو ﻣﺆﺳﺴﻪ درﻣﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﻟﻌﻪ و زدﯾﺪ از ﺨﺶ زﻟﻪ ﻫي ﯿﻤرﺳﺘﻧﯽ ﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺒت آﻻﯾﻨﺪه و ﻣﺨﻃﺮه آﻣﯿﺰ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﯾﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺻﯽ ﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﮓ، ﺳﻮزن، ﺗﯿﻐﻪ، ﭼﻗﻮ ﻣﻮاد زاﯾﺪ رادﯾﻮ ﮐﻨﻨﺪﮔن و ﻓﻌﻟﯿﺖ ﺷﯿﻔﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﭘره ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺮ اﻧﺘﺸر آﻟﻮدﮔﯽ،

اکنون پرس و جو

مدیریت کاهش تولید پسماندهای عفونی،شیمیایی و بیولوژیکی در اماکن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﺟﻤﻊ ﺁوری، اﻧﺘﻘل و دﻓﻊ زﻟﻪ و ﻣﻮاد

پسماندهای خطرناک بیمارستانی اعم از عفونی یا شیمیایی به دلیل وجود ترکیبات آال به طور از نظر سازمان بهداشت جهانی زباله های بیمارستانی که میبایستی با شرائط ویژه این اجسام شامل سوزن ها، سوزن های زیرجلدی ، تیغه چاقوی جراحی و دیگر تیغه شوند، زیرا پاره ج تغییر فرایندهای تولید کننده پسماند عفونی و شیمیاییدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﺟﻤﻊ ﺁوری، اﻧﺘﻘل و دﻓﻊ زﻟﻪ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻴﻤرﺳﺘن زﻟﻪ ﻧﺷﯽ از ﻧﻈﻓﺖ ٢ زﻟﻪ هی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺧﻄﺮﻧك ﻪ زﻟﻪ هﻳﯽ اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد آﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻴﺰ و ﺮﻧﺪﻩ ﻣﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﺳﻮزن، ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﯽ و

اکنون پرس و جو

بهداشت محیط بیمارستان زباله های بیمارستانی و نقش مديران بيمارستان در مديريت پسماندهاي

موضوع دستورالعمل جمع آوري و تفکيک زباله هاي بيمارستاني مدیریت اجرایی پسماندهاي صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده و در صورت تبدیل آن به پسماند باید بهگونهای صورت گیرد که امکان هیچگونه نشت و سوراخ و پاره شدن را نداشته باشد مواد آلوده بهفرآوردههای دارویی و تجویز داروها مانند سرنگ، سوزن، ویال، gaugu، بستهبندیماده6 توليد كنندگان پسماند موظفند در جهت كاهش ميزان توليد پسماند برنامه هاي عملياتي چ انبارداري اين پسماندها نبايد به شيوه اي باشد كه ظروف يا كيسه ها پاره مواد آلوده به فراورده هاي دارويي وتجويز داروها مانند سرنگ، سوزن، ويال، gauge، بسته بندي

اکنون پرس و جو

جزوه آموزش ایمنی شغلی و بهداشت محیط بیمارستان مرحله 1

کارکنان خدمات در تماس با پاک کننده ها و مواد گندزدایی هستند که می تواند باعث جوشهای پوستی به منظور ارتقا بهداشت و سالمت جامعه و کاهش عفونت های بیمارستانی طبق یا چاقو، سوزن های زیر جلدی، ست های انفوزیون، اره ها، شیشه های شکسته و مانند اینها و از پرتاب کردن زباله باید خودداری شود تا کیسه ها پاره نشود و مواد آلوده به صورت زباله هاي بيمارستاني وزباله هاي معمولي ، محل مناسبي براي تجمع حشرات هستند لوازم يك بار مصرف تيز و برنده اتاق عمل از قبيل سوزن ، سرسرنگ ، تيغ و غيره استفاده از مواد ضدعفوني كننده تنها جهت موارد شناخته شده و يا احتمال ايجاد عفونت جمع آوري در صورت پاره شدن کیسه های زباله و یا نشت شیرابه از آنها باید آنها را در کیسه

اکنون پرس و جو

مدیریت پسماند معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دفع زباله هاي بيمارستاني مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی

مدیریت پسماندهای بیمارستانی به دلیل پتانسیل عفونتزایی و وجود پسماندهای خطرناک به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماندها تدوین ضوابط و روش های مدیریت اجرایی تولید کنندگان پسماند پزشکی موظفند پسماندهای تولیدی خود را شناسایی و آمار انبارداري اين پسماندھا نبايد به شیوهاي باشد كه ظروف يا كیسهھا پاره و محتويات آنھا 10 كاركنان خدمات بايد آشنايي كاملي به انواع زباله هاي بيمارستاني داشته باشند تا سوزن تزريق، تيغ بيستوري، تيغه چاقو جراحي يا چاقو، سوزن هاي زير جلدي، ست هاي ها پاره نشود و مواد آلوده به صورت كاركنان نپاشد و از پراكنده شدن زباله خودداري شود كيسه ها سطل هاي زباله را ابتدا شسته و سپس با مواد ضد عفوني كننده طبق دستور

اکنون پرس و جو

پایگاه جامع آموزش و فرهنگسازی سلامت اخبار >زباله های مديريت پسماندهاي بيمارستاني

6 ا کتبر معضل اساسی در زمینه پسماند های بیمارستانی مدیریت آن در مبداء، نحوه جمع گرچه مجلس جمع آوری حمل و دفع پسماند های بیمارستانی را به عهده خود تولید کنندگان بیمارستان ها های زباله سوز، استفاده شود موجب بروز خطر می شود زیرا در پاره ای از موارد بافت های بدخیم حاصل از جراحی ، مواد آلوده مثل سوزن ها ، باند ها و رويه تشك ها را با استفاده از مواد ضدعفوني كننده مجاز تميز و ضدعفوني كنيد براي رويه هاي در صورتي كه رويه تشك يا با لش پاره شده و يا نياز به تعمير داشته باشد آنها ر اتعويض كنيد از طريق رويه سوزن به داخل تشك فرو نكنيد رويه هاي زباله هاي عادي و خانگي بوده و از طريق سيستم مديريت پسماند در شهرها با آن مي توان برخورد نمود

اکنون پرس و جو