کسایی معدن اکتشاف با مسئولیت محدود

گروه معدن در یک نگاهمهندسی معدن ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهندسی معدن برای نیل به اهداف فوق در مقطع کارشناسی با هدف تربیت نیروی کار متخصص به دو گرایش استخراج معدن و اکتشاف معدن تقسیم می شود و در مقطع کارشناسی ارتباطات پسین و پیشین بخشهای مختلف صنعتی و معدنی با یکدیگر و نیز با سایر مهندسی معدن دارای ۴ گرایش اصلی کارشناسی استخراج، اکتشاف، فرآوری و بعنوان مسئول فنی معدن و ناظر عملیات استخراج با وظایف سنگین و مسئولیت خطیر انجام

اکنون پرس و جو

ﻧﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﻧﻮن ﻣﻌدن آﻳﻴﻦ 11/4/ ك ت/ آییننامه اجرایی قانون معادن روزنامه رسمی

2 جولای ﻣﺪت زﻣن ﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺘﺸف را ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﻧﻮع ﻣده ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﭘﺮواﻧﻪ اﻛﺘﺸف درج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﻴﺗﻲ ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺪود ه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻛﺘﺸف و ﻳ ﺳﻬﻢ ﻛﺷﻒ از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻫﻤن ﺳل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺒﺼﺮه 77 جولای خ کارشناس رسمی کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا ش محدوده اکتشافی بلامعارض محدودهای آزاد که با رعایت ماده ۲۴ قانون و این ماده۱۷ـ مراحل مربوط به اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت انجام میشود و متقاضی مسؤولیتی در رابطه با پ ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض

اکنون پرس و جو